آیا سیگارالکترونیکی زیان آور است
سبد خرید
۰ تومان
واقعیت سیگارالکترونیکی

 

              واقعیتهای تجاری شرکتهای دخانیاتی و پدیده ی نوظهور سیگار الکترونیکی 

با توجه به اینکه سالهای طولانی است که دخانیات تبدیل به پدیده ای پر ثمر در عرصه تجاری گشته و دست کمی از تجارت نفت و چاههای نفتی نداشته است لذا رشد مافیای دخانیاتی در عرصه ی جهانی را در پی داشته و دارد و دستهای آشکار و پنهان در عرصه ی دولتی چون اختاپوس پنجه بر بازار شوم دخانیات افکنده اند حال با این اوصاف و دوام این قدرت لگام گسخته مافیایی در عرصه ی جهانی به عناوین مختلف در برابر پدیده ی نوظهور سیگار الکترونیکی که موجب تزلزل دوام امپراتوری دخانیاتیها گشته ایستادگی مینمایند و توسط رسانه های معلومالحال آشکارا خصم خود را به نمایش میگذارند و به این نیز بسنده نکرده و با اعمال نفوذ قوای دولتی را چون ابزار شخصی خود بکار میبندند و اطلاعیه های بهداشتی صادر مینمایند هزاران سموم موجود در سیگارهای بنجل موجود در بازار موجه جلوه داده میشود ولی تنها ماده ی نیکوتین موجود در سیگار الکترونیکی تکفیر میگردد و قوای لشکری و دولتی علیه آن گماشته میگردند جااللخالق!! ایا واقعا” سود سرشار سیگارهای بی نام و نشان بنجل موجود در بازار به جیب چه کسانی سرازیر میگردد!قضاوت با شماست و البته بهترین گزینه ترک کامل و خشکاندن ریشه ی مافیای دخانیات میباشد و بس در صورت اینکه قادر به انجام این مهم نمیباشید با انتخاب گزینه حداقلترین آسیب با مصرف نیکوتین مایع از سیگارهای الکترونیکی استفاده بنمایید باشد که در آینده ی نزدیک نیکوتین مصرفی خود را به صفر درصد برسانید و سلامتی خود را کامل کنید/